Redoviti desetosatni program

 

Redoviti  desetosatni program  u Dječjem vrtiću Dugo Selo je cjeloviti razvojni programi odgoja i naobrazbe djece u dobi od navršene prve godine djeteta do polaska u školu, s ciljem ostvarivanja svih dječjih potreba i potreba roditelja.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i podzakonskim aktima, na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, br. 7/8 od 10. lipnja 1991. god.) te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje , prilagođen je razvojnim potrebama djece i socijalnim, kulturnim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg Vrtića i sredine u kojoj živimo.

Redoviti  desetosatni program  provodi se u  14 odgojiha skupina u centralnom objektu  i 2 odgojne skupine u područnom objektu.

Programsku osnovu čini Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece koji polazi od humanističke razvojne koncepcije odgoja predškolske djece.

Raspored aktivnosti tijekom dana je relativno stalan. Dnevni plan i program kreiraju odgajatelji iz skupina prema potrebama i interesu djece, a u skladu s navedenim programskim usmjerenjem. 

 

SVRHA DJELOVANJA

 

  1. Osiguranje dobrobiti za svako dijete:
  • Osobne i emocionalne dobrobiti (osigurati svakom djetetu osjećaj prihvaćenosti, pripadnosti, zdravstvne zaštite i razvoja pozitivnih emocija spram sebe i odgojne skupine...)
  • Obrazovne dobrobiti (omogućiti svakom djetetu u vrtiću razvoj svih njegovih potencijala: spoznajnih, kreativnih, motoričkih...)
  • Socijalne dobrobiti (uspješna socijalna interakcija i postavljanje temelja za postupan razvoj socijalnih kompetencija)
  1. Cjelovit razvoj svakog djeteta

Svakodnevno se promišlja cjelovit razvoj svakog djeteta sukladno suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim individualnim mogućnostima, interesima i razvojnom stupnju na kojem se nalazi. Pri tome će se uvijek imati na umu važnost rane dobi u razvoju djeteta.

 

Dijete od najranije dobi treba vidjeti kao cjelovito biće, istraživača i aktivnog stvaratelja znanja.

Potrebno je:

- osigurati optimalne uvjete i trajno pridonositi cjelokupnom, harmoničnom razvoju predškolskog djeteta

-  povećati mogućnost uključivanja djece u organizirani izvanobiteljski predškolski odgoj

-  razvijati partnerstvo i suradnja s roditeljima i razmjenjivati  informacije o djetetovu razvoju i razvijanju svih njegovih potencijala

- senzibilizirati roditelje i usmjeriti na određene posebnosti u dječjim razvoju, realizirati ranu intervenciju  kako bi pravovremeno omogućili cjeloviti razvoj djeteta.

 

Nikolina Bošnjak, mag. pedagogije

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2023 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.