PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

 

Razvoj programa predškole započeo je 1973. godine, kada je uočena značajna razlika u pripremljenosti za školu kod prvašića koji su prije polaska boravili u dječjem vrtiću i onih koji nisu pohađali predškolsku ustanovu. U početku se program zvao "mala škola".

Naziv predškola uvodi se 1996., kako bi se naglasila razlika programa i od školskog i od klasičnog vrtićkog programa. Predškola se definira kao poseban oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu, kojom se obuhvaćaju i sadržajno-metodičke promjene primjerene suvremenim potrebama naraštaja predškolske djece.

Program predškole ostvaruje se u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja prema kojem svaki predškolski program mora počivati na humanističkom pristupu djetetu, kao i na najnovijim znanstvenim dostignućima i spoznajama o djetetovu razvoju.

Važno je uvažavati pritom razvojne mogućnosti i potrebe djeteta s obzirom na dob te isto usklađivati s ciljevima odgojno-obrazovnog sustava. U skladu s humanističkim pristupom, potrebno je s djetetom osigurati interakciju koja će mu/joj omogućiti stjecanje sigurnosti i razvoj samopouzdanja, osjećaj napredovanja i uspjeha te razvoj pozitivne slike o sebi.

U programu predškole važno je osigurati okruženje koje daje skrb djetetu, unapređuje djetetov socijalni, emocionalni, tjelesni i spoznajni razvoj djeteta.

U ostvarivanju cilja programa predškole, a uzimajući u obzir dječje potrebe, interese i trenutni razvojni status, potiče se cjelokupni razvoj djeteta kako bi ono bilo što spremnije za polazak u školu.

U  programu predškole ustrojenom u Dječjem vrtiću Dugo Selo uključena su djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, kako ona koja su obuhvaćena redovitim desetosatnim programom, tako i djecu koja  nisu obuhvaćena redovitim programom u dječjem vrtiću.

Godina prije polaska u školu je obvezna godina predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj.

Program predškole djetetu treba osigurati prilike za stjecanje iskustava kvalitetnoga institucijskoga predškolskog odgoja i obrazovanja.

Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu planira se i oblikuje cjelovito (tematski, projektno), a ne parcelizirano (kao međusobno nepovezane aktivnosti, izdvojena područja učenja, uvježbavanje posebnih vještina i sl.)

Vrijednosti, ciljevi, načela i polazišta istaknuta su i u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

Cilj programa

Osnovni ciljevi programa predškole su slijedeći:

  • poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore razvoju kompetencija, usklađene s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta
  • dobro razumijevanje djece i smjera razvoja njihovih aktivnosti te promišljanje načina na koji bi se svakom djetetu mogao osigurati prijelaz u zonu slijedećeg stupnja razvoja
  • utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja realne i pozitivne slike o sebi, omogućavanje stjecanja iskustva o međusobnim različitostima te upućivanje na osnovne moralne vrednote kulture i tradicije kojoj dijete pripada;
  • poticanje djece na iskazivanje i realizaciju vlastitih interesa i ideja, razvoj kritičkog mišljenja te nesmetano planiranje, organiziranje i provedbu aktivnosti
  • razvoj socijalnih kompetencija djece osiguravanjem sigurnih i podržavajućih kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvanobiteljski i institucijski kontekst, potiču kulturu komunikacije, zajedničkog življenja i ophođenja, razvoj socijalno-emocionalnih veza s vršnjacima, suradničko učenje, nenasilno rješavanje sukoba, timski rad - dogovaranje i podjela uloga, preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i postupke prema sebi, drugima i okruženju itd.

To znači da program zadovoljava dječje primarne (biološke) potrebe u suradnji s roditeljskim domom, nastoji da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti, pruža svakom djetetu mogućnost za samoostvarenje čime omogućuje razvoj samopouzdanja, samopoštovanja i pozitivne slike o sebi te prati razvoj kako bi ovisno o posebnim potrebama djece bilo moguće program maksimalno prilagoditi djetetu

U programu predškole također je vrlo važna i socijalizacija djece sa svojim vršnjacima, budući da ta djeca do sada nisu imala prilike sudjelovati u životu tako velike skupine vršnjaka. Djeca najbrže uče u društvu vršnjaka, s kojima su slična po dobi, potrebama, problemima, interesima i sklonostima .

 Program predškole usmjeren je na razvoj osobne, emocionalne i tjelesne, obrazovne i socijalne dobrobiti djeteta te se potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, koje je obrazovna politika RH prihvatila iz Europske unije, a to su:

1. Komunikacija na materinskome jeziku

2. Komunikacija na stranim jezicima

3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju

4. Digitalna kompetencija

5. Učiti kako učiti

6. Socijalna i građanska kompetencija

7. Inicijativnost i poduzetnost[

 

Nikolina Bošnjak, mag. pedagogije

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2023 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.